Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Čo pre Vás robíme


 
 • obstarávame územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu,
 • podieľame sa na riešení problémov územného plánovania, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,
 • zabezpečujeme územnoplánovacie činnosti vyplývajúce z postavenia BSK ako orgánu územného plánovania v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona, pripravujeme odborné stanoviská-posúdenia návrhov ÚPD a ÚPP obcí, projektov stavieb regionálneho charakteru vo vzťahu k ÚPN VÚC,
 • poskytujeme odborné konzultácie v súvislosti s ÚPN VÚC pre laickú, odbornú verejnosť, zástupcov a pracovníkov samospráv obcí a miest BSK,
 • vytvárame a aktualizujeme geografický informačný systém BSK,
 • zabezpečujeme zber, spracovanie, ukladanie grafických dát do registra databázy údajov BSK,
 • prezentujeme ortofotomapy, vektorové dáta,
 • vyhodnocujeme prístupy na geoportáli,
 • pripravujeme nový digitálny územný plán regiónu BSK,
 • riešime otázky životného prostredia v súvislosti s územnoplánovacími podkladmi a územnoplánovacou dokumentáciou miest, obcí a regiónu (EIA, SEA), poskytujeme odborné stanoviská v rámci posudzovania vplyvov na ŽP navrhovaných činností /EIA, SEA/,
 • spolupracujeme na príprave koncepčných materiálov, týkajúcich sa územia BSK,
 • zúčastňujeme sa v zmysle svojich kompetencií  na implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ v ktorých je BSK zapojený ako projektový, resp. strategický partner /DONAUREGIONEN+, BAUM, ALPSKO-KARPATSKÝ KORIDOR-zelené mosty/,
 • zabezpečujeme aktivity vyplývajúce z účasti BSK v pracovných skupinách komisií cezhraničnej spolupráce /najmä Slovensko-Rakúsko/