Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Čo pre Vás robíme


 

 
 • udeľujeme dopravné licencie na základe žiadostí dopravcom vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave liniek začínajúcich na území bratislavského regiónu
 • spolupracujeme pri tvorbe a schvaľujeme cestovné poriadky vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave liniek začínajúcich na území bratislavského regiónu
 • prostredníctvom uzatvorenej zmluvy s dopravcom (Slovak Lines, a.s.) zabezpečujeme dopravnú obslužnosť územia prímestskými autobusovými linkami a poskytujeme z verejných financií náhradu straty, ktorú dopravca vykazuje ako oprávnenú v súvislosti so zabezpečením dopravnej obslužnosti územia a poskytnutými zľavami z cestovného podľa cenníka cestovného, 
 • v spolupráci s dopravcami sa podieľame na riešení podnetov občanov súvisiacich s vnútroštátnou pravidelnou autobusovou dopravou v bratislavskom regióne
 • udeľujeme licencie na prevádzkovanie dopravy na mestských dráhach (trolejbusová a električková doprava)
 • vydávame oprávnenia na vedenie dráhového vozidla na mestských dráhach
 • spolupracujeme pri tvorbe cestovných poriadkov na regionálnych dráhach a mestských dráhach, pričom zohľadňujeme pripomienky a podnety občanov
 • spolupracujeme s partnermi na skvalitňovaní Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,
 • Vykonáva  pôsobnosť  špeciálneho stavebného úradu pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej,
 • Vydáva stanoviská k projektovým dokumentáciám stavieb, týkajúcich sa dráh a ochranného pásma dráh,
 • Vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh,
 • Prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov vo veciach stavby mestských dráh,
 • Ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach a podľa stavebných predpisov.