Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Informácie k tvorbe nájomných zmlúv


 
  • Bratislavský samosprávny kraj (BSK) si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť uvedený vzor podľa individuálnych podmienok a špecifík konkrétneho prípadu.
  • Údaje o zmluvných stranách musia zodpovedať zriaďovacej listine, zápisu v obchodnom, živnostenskom alebo inom registri, vrátane uvedenia presného údaju o zápise zmluvnej strany v danom registri (živnostenský register, obchodný register, register občianskych združení, register neziskových organizácií a pod.).
  • Ak je zmluvnou stranou živnostník, uvedie sa jeho obchodné meno podľa živnostenského listu, sídlo, IČO, bankové spojenie, jeho zápis v živnostenskom registri s uvedením, ktorý orgán živnostenský list vydal. Pri živnostníkovi sa neuvádza „štatutárny orgán“, nakoľko živnostník vystupuje v zmluvnom vzťahu ako fyzická osoba a koná priamo.
  • Ak má byť súčasťou nájomných podmienok aj záväzok nájomcu investovať do predmetu nájmu, je nevyhnutné vopred túto skutočnosť odkonzultovať s Odborom financií a majetku a Oddelením investičných činností a správy majetku Úradu BSK, nakoľko ide o investíciu do majetku BSK.
  • Výška nájomného musí v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov pokrývať minimálne výšku odpisov prenajímaného majetku a primeraný zisk z prenájmu.
  • Pri nájme na dlhšie obdobie ako kalendárny rok je do zmluvy potrebné zapracovať tzv. inflačný koeficient úpravy výšky nájomného v závislosti od miery inflácie.
  • Medzi povinnosťami nájomcu musí byť jednoznačne uvedené, že zabezpečuje na svoje náklady a zodpovednosť bežnú údržbu prenajatých priestorov.

Súvisiace dokumenty