Blindfriendly Utorok 31. 3. 2020 | Meniny má Benjamín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

INTERACT – “Sharing Expertise”

Operačný program INTERACT 2007 – 2013 je nadnárodný operačný program, ktorý nefinancuje projekty, ale prostredníctvom štyroch kontaktných bodov, ktoré sídlia vo Viedni, Viborgu, Turku a vo Valencii poskytuje služby rôznym programom Európskej teritoriálnej spolupráce. Operačný program INTERACT II spadá pod cieľ Európska teritoriálna (územná) spolupráca (ďalej aj „ETS“). ETS je jedným z cieľov európskej regionálnej politiky (kohézna politika, politika súdržnosti), ktorá je založená na finančnej solidarite medzi regiónmi Európskej únie (ďalej „EÚ“). Zameriava sa najmä na pomoc znevýhodneným regiónom s cieľom pomôcť im a podporiť tak posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce.

 
Operačný program INTERACT 2007-2013 má viacročný pracovný plán, ktorý je schválený Monitorovacím výborom a akceptovaný Európskou komisiou.  Na ročnej báze plní pracovný plán, vrátane aktivít na daný rok, ktorý je vopred schválený Monitorovacím výborom. Tieto aktivity sa stanovujú na základe nasledovných kritérií:
1) analýza potrieb (všetci účastníci – regionálne siete, národné kontaktné osoby, Európska komisia, Monitorovací výbor);
2) dostupné zdroje (personálne, finančné);
3) cost - benefit;
4) komplementárnosť s ponúknutými službami;
5) požiadavka na celoeurópske krytie.
Všetky aktivity sa pravidelne diskutujú na stretnutiach koordinačnej skupiny a pracovných skupín. Riadiaci orgán následne predstaví navrhnuté aktivity v rámci ročného plánu aktivít členom Monitorovacieho výboru na schválenie.
 
interact1.jpg
 
Hlavným účelom operačného programu INTERACT II je poskytovať podporu jednotlivým inštitúciám pri účinnejšej a efektívnejšej realizácii programov Európskej teritoriálnej spolupráce tým, že:
- poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov, konferencií;
- pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny;
- publikuje praktické príručky, štúdie, výskumy, vytvára vzory formulárov;
- poskytuje individuálne poradenstvo „šité na mieru“.
 
 
Tri hlavné ciele INTERACT-u sú:
 • Prispievať k skvalitneniu riadenia programov ETS;
 • Zvýšiť efektívnosť produkcie programu;
 • Uľahčiť prenos know-how a výmenu poznatkov medzi programami ETS.
Operačný program INTERACT II je akoby mostom, ktorý spája ostatné programy a inštitúcie v rámci ETS. Cieľovou skupinou programu INTERACT sú orgány a inštitúcie, riadiace orgány, spoločné technické sekretariáty, monitorovacie výbory, národné kontaktne body, certifikačné orgány a orgány auditu.
 
interact2.jpg
  
Základné tematické oblasti podpory poskytujúce INTERACT-om sú:
 • Programový manažment;
 • Finančný manažment;
 • Audit a kontrolné mechanizmy;
 • Monitorovanie a hodnotenie;
 • Strategické programové plánovanie;
 • Kapitalizácia skúseností z predchádzajúceho obdobia;
 • Komunikácia a propagácia.
 
Kontaktné body Turku (Fínsko), Viborg (Dánsko), Valencia (Španielsko) a Viedeň (Rakúsko) slúžia v rámci svojich geografických oblastí pre regionálne skupiny implementujúce cezhraničné a medzinárodné programy a pokrývajú tak celú EÚ. Riadiacim orgánom operačného programu INTERACT  II  je  Bratislavský samosprávny kraj.
 
interact3.jpg
           
Široký rozsah produktov a služieb bol vyvinutý v rámci operačného programu INTERACT 2000 – 2006, tzv. INTERACT I. INTERACT 2007 - 2013 pokračuje v aktivitách prostredníctvom seminárov, konferencií, poradenských služieb, literatúry a on-line nástrojov. Týmto prispieva k uľahčeniu a zjednodušeniu každodenného manažmentu programov ETS.
Už v tomto období sa plánuje nové programové obdobie operačného programu INTERACT 2014-2020, so zameraním na:
 • pomoc programom európskej teritoriálnej spolupráce pri zvyšovaní kvality riadenia;
 • Oslovenie nových cieľových skupín a zvýšenie povedomia o európskej teritoriálnej spolupráci;
 • Podpora inovačných prístupov v spolupráci;
 • Upevňovanie a rozvoj sietí kontaktov;
 • Užšia spolupráca s členskými krajinami EÚ.
 
 
 
Na web adrese www.interact-eu.net sa nachádzajú všetky potrebné informácie ohľadne činnosti operačného programu INTERACT II .