Blindfriendly Utorok 31. 3. 2020 | Meniny má Benjamín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

INTERREG IV B

Program INTERREG IV na obdobie rokov 2007-2013 nadväzuje na program INTERREG III. V rámci štrukturálnych fondov je pre Cieľ Európska teritoriálna spolupráca vyčlenených 7,75 miliárd eur. v nasledovnom členení: 1. cezhraničná spolupráca (INTERREG IVA) – 65 programových oblastí - 5,576 miliárd eur 2. medzinárodná spolupráca (INTERREG IVB) – 13 programových oblastí – 1,581 miliárd eur 3. medziregionálna spolupráca a siete (INTERREG IVC, Interact, Espon, Urbact) – 0,392 miliárd eur

 

 

Albánsko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Macedónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko (iba východné regióny), Srbsko a Čierna Hora, Slovenská republika, Slovinsko, Turecko (iba západné regióny).

Juhovychodna europaKrajiny a regióny participujúce v juhovýchodoeurópskom priestore:

Priestor juhovýchodnej Európy je heterogénnym územím, ktoré zahŕňa členské krajiny EÚ, pristupujúce štáty Rumunsko a Bulharsko a potenciálne kandidátske krajiny na Balkáne. Kľúčové smery územnej politiky priestoru juhovýchodnej Európy boli definované nasledovne:

  • Príprava na pristupovacie procesy a programy susedstva v tomto priestore
  • Obnovenie spolupráce medzi krajinami v definovanom priestore v oblasti dopravy, ekonomiky, kultúry, turizmu, hraničných priestorov, vodného hospodárstva, prevencie rizík a ochrany životného prostredia
  • Prevencia prírodných katastrof, ako sú záplavy, zosuvy pôdy, lesné požiare a zemetraseniaCelkovým cieľom
  • Operačného programu je posilňovanie kohézie, konkurencieschopnosti a stability zlepšovaním spolupráce a integrácie zabezpečením udržateľného rozvoja v priestore juhovýchodnej Európy.
  • Súčasťou všetkých priorít programu musí byť horizontálny princíp v oblasti trvalej udržateľnosti, rovnosti príležitostí a účasti verejnosti s cieľom využitia vnútorného tvorivého potenciálu v priestore.

Projekt TRANSDANUBE

Priority Operačného programu

Priorita 1: Inovácie
Cieľ: Preferované sú vedecké a inovačné siete/platformy slúžiace k podpore, šíreniu a aplikácii výsledkov výskumu.
 
Priorita 2: Dostupnosť
Cieľ: Na jednej strane rozvoj dopravných podmienok v regióne, no na druhej strane tiež umožnenie lepšieho prístupu k informáciám.
 
Priorita 3: Trvaloudržateľný rozvoj miest
Cieľ: Posilnenie viacúrovňovej polycentrickej štruktúry osídlenia v priestore juhovýchodnej Európy.
 
Priorita 4: Životné prostredie
Cieľ: Maximalizovať pridanú hodnotu spoluprácou a výmenou námetov na aktivity, ktoré chránia a zlepšujú kvalitu životného prostredia.
Nový Operačný program bol vypracovaný (február – november 2006) na nadnárodnej úrovni skupinou Task Force, v ktorej boli zastúpené všetky členské krajiny zapojené do programu (za SR – 3 zástupcovia MŽP SR).
 
Finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), ako aj z národných zdrojov všetkých členských krajín do programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007 – 2013 predstavujú vklad do programu. V súčasnosti ešte nie sú finančné alokácie na program stanovené a rozhodnuté vo všetkých členských krajinách. Finančná alokácia a ciele programu vo všeobecnosti neumožňujú podporovať investičné projekty.

OP Juhovýchodná Európa:  http://www.minzp.sk/eu/moznosti-financovania-projektov/projekty-so-zahranicnou-pomocou/programove-obdobie-2007-2013-sf-kf/operacny-program-juhovychodna-europa/zakladne-informacie/