Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

INTERREG IV C

Európska komisia schválila 11. septembra 2007 nový operačný program INTERREG IVC, ktorý je zaradený v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca. Cieľom programu INTERREG IVC je posilniť v programovacím období 2007-2013 medziregionálnu spoluprácu európskych regiónov. Je určený 27 členským krajinám EÚ, Nórskemu kráľovstvu a Švajčiarskej konfederácii.

 

 

Interreg IVCEurópska komisia schválila 11. septembra 2007 nový operačný program INTERREG IVC, ktorý je zaradený v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca. Cieľom programu INTERREG IVC je posilniť v programovacím období 2007-2013 medziregionálnu spoluprácu európskych regiónov. Je určený 27 členským krajinám EÚ, Nórskemu kráľovstvu a Švajčiarskej konfederácii. Jeho prioritami sú témy vychádzajúce z Lisabonskej a Goteborskej stratégie, a to Inovácie a znalostná ekonomika a Životné prostredie a predchádzanie rizikám. Rozpočet programu, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a spolufinancovaný národnými projektovými partnermi, je 321 mil. EUR.

Program bol oficiálne spustený 21. septembra 2007 v Lisabone a zároveň bola slávnostne vyhlásená I. verejná výzva na predkladanie projektov. Slovenská republika predložila 3 projektové žiadosti na úrovni vedúceho partnera projektu. Na úrovni projektového partnerstva v rámci prvej verejnej výzvy predložilo celkovo 60 slovenských subjektov prostredníctvom svojho Lead partnera projektovú žiadosť v rámci oboch prioritných os a oboch typoch intervencií. Celková finančná alokácia bola vyše 143 mil. EUR. Na základe rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre program INTERREG IVC bolo schválených celkovo 41 projektov s alokáciou 91 214 583,29 EUR. Slovenským projektovým partnerom bolo schválených 10 projektov (vrátane dvoch kapitalizačných projektov), pričom výška finančnej alokácie pre slovenských projektových partnerov je takmer 1,5 mil. EUR.

Dňa 27.októbra 2008 bola slávnostne spustená II. verejná výzva na predkladanie projektov programu INTERREG IVC. Záujemci zo strany slovenských projektových partnerov môžu svoje projekty predkladať až do 31. januára 2009, pričom všetky potrebné dokumenty pre vypracovanie sú zverejnené v rámci tejto podstránky.

Operačný program INTERREG IVC je jednotný pre všetky krajiny oprávnené na podávanie projektov. Tým sa líši od svojho predchodcu INTERREG IIIC, v rámci ktorého existovali štyri operačné zóny – Sever, Juh, Západ, Východ a jednotlivé krajiny boli oprávnené na predkladanie projektov v rámci jednotlivých programových zón podľa ich geografickej polohy. Tejto zmene je prispôsobená aj jednotná organizačná štruktúra, t.j. Monitorovací výbor, Riadiaci orgán (Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Lille), Spoločný technický sekretariát (Lille), Certifikačný orgán, Orgán auditu a Kontaktné body (Rostock, Katovice, Valencia, Lille).

Nový program podporuje dva typy intervencií. Regionálne iniciatívy (interregionálne kooperačné projekty) by mali riešiť problémy regionálnej politiky, ktoré sú spoločné pre všetkých zapojených partnerov v rámci tematického rozsahu tohto programu. Sú to projekty iniciované aktérmi na regionálnej a miestnej úrovni zamerané na výmenu skúseností v konkrétnej oblasti politiky s cieľom identifikovať najlepšie praktiky a rozvinúť nové nástroje a prístupy zamerané na zlepšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja. Kapitalizačné projekty, vrátane tzv. zrýchlenej možnosti (Fast Track Option), budú mať formu sietí spájajúcich regióny s bohatými skúsenosťami v konkrétnej oblasti politiky a regióny, ktoré sa chcú v danej oblasti zlepšiť. Cieľom je zabezpečiť, aby najlepšie praktiky našli cestu do programov konvergencie a konkurencieschopnosti.

Oba typy projektov však musia spĺňať určité podmienky. Napríklad partnerstvo musí reprezentovať najmenej tri krajiny, z toho aspoň dve musia byť členské krajiny EÚ či partnermi musia byť verejné organizácie. Národným orgánom pre program INTERREG IVC je Ministerstvo hospodárstva SR. Bližšie informácie o novom operačnom programe INTERREG IVC ako aj o potenciálnych projektových partnerstvách je možné nájsť na internetovej stránke www.interreg4c.eu.  
 

Súvisiace dokumenty