Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kompetencie Odboru sociálnych vecí

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:

 

 
1. Oddelenie sociálnej pomoci
Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:
a) vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b) je správnym orgánom v konaniach o :
 • povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11 a 12,
 • nezapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 • zákaze poskytovať sociálnu službu,
 • výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
c) zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby v útulku, v domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre,
2. tlmočníckej služby,
 
d) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
e) zabezpečuje poskytovanie sociálneho poradenstva,
f) môže zabezpečiť poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,
g) uzatvára zmluvu
1. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
2. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 7 s iným vyšším územným celkom, s obcou alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,
3. o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa § 8 ods. 8,
 
h) zriaďuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a integračné centrum,
i) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
j) je povinný uhradiť obci alebo poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo vyšší územný celok ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 7,
k) poskytuje podľa § 75 ods. 3 až 5 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
l) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 9 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n) vykonáva zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, oznamuje vykonanie zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
o) vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
p) predkladá štvrťročne aktualizovaný register poskytovateľov sociálnych služieb ministerstvu,
r) kontroluje úroveň poskytovania sociálnej služby,
s) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku,
t) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej § 81 v písmenách r) a s) a kontroluje ich plnenie,
u) kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods.7,
v) vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode,
w) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,44)
 
Zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :
a) zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno -patologických javov na svojom území,
b) vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálno -patologických javov na svojom území,
c) utvára podmienky:
 • na organizovanie opatrení podľa § 10 a 11,
 • na zabezpečenie priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie rodičovských práv a povinností a vykonávanie výchovných opatrení podľa tohto zákona a osobitného predpisu, 4),
 • na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, podľa potrieb  obyvateľov svojho územia,
 • na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť a na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti,
 • na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 33 ods. 9,
 • na organizovanie resocializačných programov a sociálnych programov najmä pre drogovo závislých a inak závislých obyvateľov svojho územia, obyvateľov po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, obyvateľov po prepustení zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých,
 • na vykonávanie opatrení v prostredí podľa § 4 ods. 4 a 5 podľa potrieb obyvateľov územia,
d) vedie evidenciu zariadení zriadených podľa tohto zákona na svojom území,
e) zriaďuje a kontroluje zariadenia podľa § 50, 62 a 63 a iné zariadenia podľa potrieb obyvateľov územia na účel výkonu opatrení podľa § 45 až 48 a môže zriadiť zariadenia podľa § 49 a oznamuje určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 3 počet miest určených v týchto zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu,
f) poskytuje
 • obci, akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona,
 • štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov 63) a poskytuje údaje z evidencie zariadení,
g) spolupracuje s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými subjektmi a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v  oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona v oblasti predchádzania a zamedzenia nárastu sociálno - patologických javov,
h) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov (Trestný zákon, Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok).
 
 
Vyhl'adávanie: