Blindfriendly Utorok 31. 3. 2020 | Meniny má Benjamín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

O projekte / Über das Projekt

Vytvorenie inštitucionálnej siete destinačného manažmentu BSK prenosom know-how DMO (Organizácie destinačného manažmentu) Dolného Rakúska. Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 spolufinancovaný z EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja). /// Grenzüberschreitende Kooperation im touristischen Destinationsmanagement Niederösterreich – Kreis Bratislava. Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Slowakei – Österreich 2007-2013 kofinanziert aus EFRE (Europäischer Fonds für Regionalentwicklung).

 

 EU flag ERDFlogo_SK-AT

DESTINATOUR – ciele a význam projektu 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013 Bratislavský samosprávny kraj ako projektový partner spolu s rakúskym vedúcim partnerom Niederösterreich Werbung implementuje projekt pod prioritou Učiaci sa/znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť, oblasť 1.2.

Hlavným cieľom projektu je posilniť spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi prihraničnými turistickými destináciami Dolné Rakúsko a Bratislavský samosprávny kraj. Zároveň chce vďaka tomuto projektu vytvoriť inštitucionálnu sieť destinačného manažmentu na území BSK - a to prostredníctvom prenosu know-how rakúskeho partnera.

Úroveň cestovného ruchu je v oboch regiónoch veľmi odlišná, pretože v Dolnom Rakúsku existuje profesionálna organizácia cestovného ruchu už od roku 1995. Bratislavský samosprávny kraj chce taktiež vybudovať krajskú organizáciu cestovného ruchu, ktorej hlavnou úlohou bude zabezpečenie destinačného manažmentu, ako aj podpora destinácie vnútri a mimo svojich hraníc. Vďaka takejto organizácii získajú rakúske destinačné organizácie doteraz chýbajúceho relevantného partnera na spoluprácu. K dispozícii bude niekoľko nástrojov a strategických prístupov pre obojstrannú výmenu know-how. Znalosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu poskytne formou rozvoja odborných schopností a informovanosti cieľových skupín a tiež zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov budúcej organizácie cestovného ruchu.

Cieľovými skupinami v rámci projektu sú ako odborní pracovníci a pracovníci budúcej organizácie cestovného ruchu, tak aj užívatelia, experti, podnikatelia v cestovnom ruchu, predstavitelia samosprávy, združenia, neziskové organizácie a obyvateľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. Zástupcovia uvedených cieľových skupín budú do projektu zapojení prostredníctvom účasti na seminároch, workshopoch a podujatiach (študijné cesty).

Projekt zároveň vytvorí niekoľko dôležitých marketingových a komunikačných nástrojov – tlačové materiály, mobilná prezentácia, webová stránka, e-marketing. Jednotlivé naplánované aktivity sú rozvrhnuté na obdobie 2011 až 2013.

Vytvorené sieťové štruktúry si následne poskytnú vzájomnú podporu pri cezhraničnom propagovaní vlastného regiónu a vytvoria aj spoločné produkty - imidžová brožúra, mapa a podujatie. Všetky uvedené komponenty majú spoločného menovateľa - Genuss - „pôžitok v segmentoch gastronómia, víno a podujatia“. Slovenskí partneri projektu tak budú mať možnosť nahliadnuť do vnútorného systému práce a procesov rakúskeho partnera a získať skúsenosti tak povediac priamo z „kuchyne“ rakúskeho marketingu destinácie.

DESTINATOUR – Ziele und Bedeutung des Projekts

Im Rahmen des Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Slowakei – Österreich 2007 – 2012 implementiert der Bratislavaer Selbstverwaltungskreis als Projektpartner zusammen mit dem Österreichischen Lead Partner das Projekt unter der Priorität Lernende Region und Wettbewerbsfähigkeit, Aktivitätsfeld 1.2.

Das Hauptziel des Projekts ist die Kooperation im Tourismus zwischen angrenzenden touristischen Destinationen Niederösterreich und Kreis Bratislava zu unterstützen. Zugleich mittels dieses Projektes strebt der Slowakische Partner nach dem Aufbau eines institutionellen Destinationsmanagement Netzwerks in der Region Bratislava – und zwar durch den Transfer von Know-how des Österreichischen Lead Partners.

Das Tourismusniveau in der beiden Regionen ist sehr unterschiedlich, weil in Niederösterreich besteht eine profesionelle Tourismusorganisation seit dem Jahr 1995. Der Kreis Bratislava will auch eine solche regionale Tourismusorganisation gründen, deren Kernaufgaben einerseits die Gewährleistung des profesionellen Destinationsmanagements, anderseits die Bewerbung der Destination innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen sein werden. Dank dieser Organisation erzielen die Österreichischen Destination Management Organisationen einen bis jetz fehlenden Partner für Zusammenarbeit. Dazu wird eine Reihe von Instrumenten und strategischen Ansätzen zur Verfügung stehen um das Know-how gegenseitig auszutauschen. Die Erfahrungen im Bereich der Tourismusentwicklung erteilt der Lead Partner in der Form von Entwicklung der Fachkenntnisse und des Potenzials der Zielgruppenvertreter und auch von Ausbildung und Qualifikationserhöhung der Mitarbeiter der entstehenden Tourismusorganisation.

Die Zielgruppen im Zuge des Organisationsaufbaus sind einerseits Entscheidungsträger und Mitarbeiter der zukünftigen Organisation, andererseits Multiplikatoren, Experten, touristische Betriebe, Verbände, Non-Profit-Organisationen und die Bevölkerung des Kreises Bratislava. Vertreter dieser Zielgruppen sollen durch Seminare, Workshops und Veranstaltungen (Studienreisen) erreicht werden.

Das Projekt richtet einige wichtige Marketing- und Kommunikationsmittel – Printmedien, mobile Präsentation, Webseite, E-marketing usw. Die einzelnen Aktivitäten werden für den Zeitraum 2011 bis 2013 verteilt.

Die neu vernetzten Strukturen sollen mit gegenseitiger Unterstützung grenzüberschreitende Bewerbung der jeweiligen Region durchführen und ein gemeinsames Image und gemeinsame Produkte – Imagebroschüre, Karte und Veranstaltung aufgebaut werden. Alle angeführte Komponente haben ein gemeinsamer Nenner – „Genuss“ in den Segmenten Kulinarik, Wein und Feste.
Die Slowakische Partners werden eine Möglichkeit in das interne System der Arbeit und Prozesse einszusehen und Erfahrungen direkt aus „der Küche“ Österreichisches Destinationsmanagements und Marketings zu gewinnen.