Blindfriendly Utorok 31. 3. 2020 | Meniny má Benjamín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pamätný list predsedu BSK

je udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja.

 

 

Doc. Ján Blaho 

Nominovaný pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za celoživotný prínos v oblasti choreografie ľudového tanca a zachovávania ľudových tradícií nielen v Bratislavskom kraji, ale na celom Slovensku a v zahraničí. Jeho odborné zameranie je slovenský ľudový tanec, etnochoreológia, teória a metodika ľudového tanca a religionistika. Pôsobil ako pedagóg  na Vysokej škole pedagogickej v Nitre,  Univerzite Konštantína  filozofa v Nitre a VŠMU v Bratislave. Popri pedagogickej kariére sa venoval práci vo folklórnom hnutí na Slovensku ako lektor pre folklór, inštruktor osvetových zariadení, člen poradných zborov pre ľudový tanec, člen programových komisií folklórnych festivalov, člen komisií MK SR, garant kurzov choreografie, choreograf pre súbory na Slovensku a v zahraničí ako aj choreograf filmovej a televíznej produkcie a divadelných predstavení. Takmer dvadsať rokov pôsobil ako choreograf a umelecký vedúci  vo folklórnych súboroch Ponitran a Gymnik. Choreograficky pracoval aj pre profesionálne telesá Lúčnica a SĽUK a pre divadlá v Nitre a Bratislave. Ako choreograf pôsobil aj v zahraničí: v Maďarsku, bývalej Juhoslávii, USA, Kanade, kde realizoval asi 90 choreografií.

Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.      

Nominovaný celý svoj profesijný život zasvätil školstvu – ako pedagogický pracovník i odborný asistent na univerzitách, vysokých školách a aj ako externý učiteľ na stredných školách. Napísal množstvo odbornej literatúry, zakladal Katedru teoretickej kybernetiky, spolupodieľal sa na vytvorení a zriadení Katedry biofyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Podieľal sa na organizácii a zabezpečovaní projektu elektronizácie v školstve, budovaní informačného rezortu školstva.
Pracoval ako podpredseda Odborového zväzu školstva a vedy Slovenskej republiky.
Ako poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Staré mesto bol predsedom školskej komisie, členom sociálnej komisie. Ako poslanec Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy pracoval v Komisii školstva a športu.
Je predsedom Rady školy pri Gymnáziu na Grösslingovej 18 v Bratislave a pôsobil i v niektorých ďalších radách škôl. Už druhé funkčné obdobie je predsedom Územnej školskej rady BSK.

Marián Minarovič        

IN MEMORIAM Spoluzakladateľ, čestný člen a generálny sekretár Únie miest Slovenska od roku 1994. Bol jednou z vedúcich osobností novembrových zmien v roku 1989 a jedným z ideových tvorcov reformy verejnej správy. Pôsobil ako vedúci Komisie vlády SR pre územné a správne členenie SR a reformu verejnej správy, koordinátorom  "Návrhu na nové územné a správne členenie SR" založené na župnom princípe. Od roku 1999 pôsobil v strategických vládnych výboroch a komisiách, presadzoval ideu integrácie SR do EÚ, aj účasť slovenskej delegácie  vo Výbore regiónov EÚ a v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv. Angažoval sa aj v komunálnej politike, ako miestny a mestský poslanec sa zasadzoval o ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, bol členom Rady hl. architekta Bratislavy a predsedom Výtvarného kolégia hlavného architekta. Venoval sa stratégii rozvoja hl. mesta, založil a bol predsedom  Fondu kultúry hl. m. SR Bratislavy a zakladal tiež  Radu fondu životného prostredia hl. m. SR Bratislavy.                             *Opakovaná nominácia.

MUDr. Zuzana Nerádová 

Všeobecná lekárka a psychiatrička nominovaná za dlhoročnú prácu v Bratislavskom regióne a dlhoročnú spoluprácu s DSS a ZpS Kaštieľ. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave  pracovala v psychiatrickej liečebni vo Veľkých Levároch a neskôr na  OÚNZ - Bratislava - vidiek. V  roku 1980 sa podieľala na zakladaní Oddelenia so zvýšeným psychiatrickým dohľadom  v Domove dôchodcov v Stupave. V spolupráci s domovom, dnes už známym pod názvom DSS a ZpS Kaštieľ, pokračuje dodnes. Zároveň pôsobí ako psychiatrička v ambulanciách v Stupave a Malackách. Jej ochota a ľudský prístup sú vždy určujúce pre pacientov a prijímateľov zariadenia DSS a ZpS Kaštieľ.

Peter Oswald 

Nominovaný pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za celoživotný prínos v oblasti hudby. Sólista Opery Slovenského národného divadla ľudí teší nielen svojím spevom a umením, ale aj pomocou pri organizovaní kultúrnych podujatí. Obyvateľ mestskej časti Bratislava- Dúbravka každoročne  vystupuje na sviatočných podujatiach a koncertoch pre Dúbravčanov v kostole sv. Kozmu a Damiána a pomáha pri organizovaní podujatí. Na koncerty v starom Dúbravskom kostole nechodia už len Dúbravčania, koncerty lákajú počas sviatočných dní svojím programom a jedinečnou atmosférou aj obyvateľov z iných mestských častí aj spoza hraníc Bratislavy.

MUDr. Jarmila Ožvaldová 

Nominovaná dodnes pôsobí ako očná lekárka, napriek tomu, že v tomto roku oslavuje životné jubileum 80 rokov.  Ako očná lekárka pôsobí v Senci od roku 1984, zároveň je členkou výboru miestneho spolku Červeného kríža. Už niekoľko desaťročí je popri lekárskej praxi spoločensky aktívna. V roku 1990 stála pri znovuobnovení  miestneho odboru Matice Slovenskej v Senci.  Už 20 rokov v ňom pôsobí ako predsedníčka. Pod jej vedením spolok každoročne organizuje množstvo podujatí ako  duchovné ukončenie Vianoc Trojkráľovým koncertom, sviatok sv. Cyrila a Metoda, výročie narodenia Ľ. Štúra, organizuje vychádzky na Devín v rámci Štúrovych dní  a mnohé iné.

MUDr. Anna Popracová    

Nominovaná MUDr. Anna Popracová je pediatrička, rodená Bratislavčanka, ktorá dlhé roky pôsobí v Bratislavskom Starom Meste. 
Po ukončení štúdia ordinovala najprv v Skalici, neskôr v Rohožníku a už 27 rokov vedie ordináciu pre deti a dorast v Bratislave. Vystriedali sa u nej už dve generácie pacientov a pre mnohých je preto "rodinným" lekárom. Venuje sa aj osvetovej činnosti. Publikuje články, ktoré pomáhajú mamičkám v zorientovaní sa v materstve. Pripravovala zdravotnícke rubriky zamerané na problémy malých detí pre časopisy Zdravie, Mama a ja, realizovala prednášky na školách a  témy  zdravia  objasňovala rodičom malých detí a mládeže aj v televíznych programoch.