Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Partneri/Partners


 

Na projekte spolupracuje celkovo 12 partnerov zo 7 krajín Európy:

partneri

Odborní technickí partneri:
- SIVECO ROMANIA SA – Hlavný partner (RO)
- CELLENT AG (AT)
- ANSWARETECH SL (ES)
- A.N.O. SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS LDA (PT)
- Exdwarf Consulting s.r.o. (SK)

Samosprávy:
- Bratislavský samosprávny kraj – BSK (SK)
- Comune Di Genova – Mesto Janov (IT)
- Ayuntamiento De Bilbao – Mesto Bilbao (ES)
- Municipio De Vila Nova De Famalicao – Mesto Vila Nova De Famalicao (PT)

Inštitúty:
- Institutul National de Cercetare-dezvoltare Delta Dunarii - DDNI (RO)
- Institutia Prefectului Judetul Tulcea - IP TULCEA (RO)
- Government To You - GOV2U (BE)

____________________________________________________________________

1. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja je orgánom regionálnej verejnej správy na úrovni bratislavského kraja. V regióne žije viac ako 600 000 tisíc obyvateľov, z ktorých väčšina žije v Bratislave (cca 450 000 obyvateľov). Rozprestiera sa na križovatke medzi riekou Dunaj a riekou Moravou, záplavy v tomto regióne sú časté.
Bratislava Self-Governing Region is the authority at the level of the Bratislava region, Slovakia. The region has over 600,000 thousand inhabitants most of which live in the city of Bratislava (population 450,000). Located at the intersection between the Danube River and Morava River, floods are very frequent in the area.

2. Mesto Bilbao je miestnym orgánom verejnej správy na úrovni mesta Bilbao v baskickom regióne Španielska. Bilbao má takmer 350 000 obyvateľov, ale širšia metropolitná oblasť Bilbao má približne 1 mil. obyvateľov. Bilbao leží na rieke Nervión a po všetkých stranách je lemované kopcami. Za posledných 600 rokov zažilo Bilbao 39 povodňových katastrof.
Municipality of Bilbao is the local public authority at the level of the city of Bilbao, in the Basque Region of Spain. Bilbao has a population of almost 350,000 inhabitants, but the broader Bilbao metropolitan area has around 1 mil. inhabitants. Situated on the Nervión River and hemmed on all sides by hills, Bilbao is vulnerable to flush, river and pluvial flooding. In the last 600 years Bilbao has experienced 39 flood disasters.

3. Obec Genova je miestnym orgánom verejnej správy mesta Genova v Taliansku s takmer 600 000 obyvateľmi. V posledných 50 rokoch musela obec Janov čeliť mnohým škodám spôsobených bleskovými povodňami; vo väčšine týchto prípadov záplavy spôsobujú najmä rieky Bisagno a Polcevera s ich prítokmi. Počas posledných 5 rokov sa záplavy objavujú už aj na menších tokoch ako Fereggiano, Chiaravagna, Cerusa a Veilino.
Municipality of Genova is the local public authority of the city of Genova, Italy with a population of almost 600,000 inhabitants. In the last 50 years the Municipality of Genoa had to face a lot of damages caused by the flash floods events; in most of these cases the principal torrents Bisagno and Polcevera flood during heavy rainfall but during the latest 5 years, also minor torrents such as Fereggiano, Chiaravagna, Cerusa and Veilino raise up and flood too.

4. Obec Vila Nova de Famalicão (CNVFM) je miestnym orgánom na úrovni mesta Vila Nova de Famalicão. So svojimi 130 000 obyvateľmi sa CNVFM nachádza v povodí rieky Ave a je výrazne ovplyvnený výskytom povodní, najmä v zimných mesiacoch. Vysoké strmé svahy spojené s nízkou drenážou sú dva faktory, ktoré komplikujú normálny odtok vody, a to najmä so zníženou priepustnosťou pôdy v mestských oblastiach.
Municipality of Vila Nova de Famalicão (CNVFM) is the local authority at the level of the City of Vila Nova de Famalicão. With a population of 130 000, CNVFM is located in the basin of River Ave severely and is affected by the occurrence of floods, especially during the winter months. Highly accentuated slopes associated with low drainage are two factors that complicate normal runoff, particularly through increased soil sealing of confronting urban areas to water courses.

5. Prefektúra Tulcea je orgán miestnej verejnej správy (Rumunsko), ktorý zastupuje vládu na danom území. Okres Tulcea má viac ako 200 000 obyvateľov. Mesto Tulcea sa nachádza pri vstupe do delty Dunaja, kde sa rieka Dunaj rozdelí na tri ramená. Tulcea bola historicky postihnutá najmä riečnymi povodňami spôsobenými dažďom, snehom, prerušením hrádzí atď.
Prefecture of Tulcea is an institution at the level of the County of Tulcea, representing the government in the territory. Tulcea county has over 200,000 in habitants. The city of Tulcea is located at the entry in the Danube Delta where the Danube River splits into three branches. Tulcea has been historically affected by river floods, generated by rain, snowmelt, dam breaks, etc.

Technickí partneri/Industry Partners

1. ANO, Sistemas de Software e Serviços je MSP so sídlom v Porte (Portugalsko) a s pobočkami v São Paule (Brazília). Hlavnou činnosťou spoločnosti je koncepcia, vývoj a komercializácia softvéru (s poradenskými a implementačnými službami). Obchodné jadro sa skladá z ôsmich oblastí: Management elektronických dokumentov, e-Goverment, e-Procurement, Dopravné a pokutové softwarové riešenia, Manažment a fakturácia pre verejné správy, Monitorovanie krajiny, Prepis hlasových správ na textové a Outsourcing. S takmer 20 ročnými skúsenosťami, ANO ponúka mnohostranné riešenia so solídnou pozíciou na portugalskom a brazílskom trhu a s prítomnosťou aj v Angole, Mozambiku a ďalších európskych trhoch.
ANO, Sistemas de Software e Serviços is a SME based in Oporto, Portugal and with offices in São Paulo, Brazil. The company’s main activity is Software’s conception, development and commercialization (with consulting and implementation services as well). ANO’s business core is made of eight areas: Electronic Documents Management, eGoverment Systems, eProcurement, Traffic and Fines Software Systems, Management and Billing for Utilities, Land Monitoring, Voice to Text Transcription and Outsourcing.With almost 20 years of experience, ANO offers a multi range of solutions with a solid position in the Portuguese and Brazilian markets and with presence also in Angola, Mozambique and other European markets.

2. Answare Tech, spoločnosť bola založená v roku 2002 a pôsobí v oblasti IKT na národných a medzinárodných trhoch. Portfólio zahŕňa poskytovanie poradenských služieb v oblasti IKT a rozvoj projektov na kľúč, výskumu a vývoja v širokom spektre technologických sektorov (IKT, telekomunikácie, letectvo, vesmír, obrana, elektronické zdravotníctvo, energetika a cestovný ruch). Answare má rôzne línie výskumu a vývoja: Software & Services Engineering, monitorovacie a riadiace systémy, rozhodovacie systémy (expertné systémy), rozšírená realita, 3D modely, optimalizácia a plánovanie, bezpečnosť, mobilita a geopriestorové informačné systémy (GIS). Answare bol zapojený do projektov výskumu a vývoja na európskej úrovni pre klastre FP6, FP7 a EUREKA (ITEA2/Softvér a služby, CELTIC/Telekomunikácie a EUROSTARS/MSP) na národnej úrovni (Ministerstvo priemyslu, cestovného ruchu a obchodu a Ministerstvo vedy a inovácie), ako aj na regionálnej úrovni (Inovačný plán z Madridského spoločenstva).
Answare Tech, founded in 2002, is a Spanish ICT-based SME operating in national and international markets. The portfolio includes the provision of ICT consultancy services and development of turn-key and R&D projects in a large spectrum of technological sectors (ICT, Telecommunications, Aeronautics, Space, Defence, eHealth, Energy and Tourism). Answare has various lines of R&D: Software&Services Engineering, Monitoring and control systems, Decision making systems (expert systems), Augmented Reality, 3D models, Optimization and Planning, Security, Mobility, and Geospatial Information Systems (GIS). Answare has been involved in R&D projects at european level for FP6, FP7 and EUREKA clusters (ITEA2 / Software&Services, CELTIC / Telecommunications and EUROSTARS / SMEs), at national level (Ministry of Industry, Tourism and Commerce and Ministry of Science and Innovation) and also at regional level (Innovation Plan from the Madrid Community).

3. Cellent AG (AT) je rakúskou dcérskou spoločnosťou rozsiahlej IT spoločnosti so sídlom v Nemecku. Cellent AG je v úplnom vlastníctve Landesbank Baden Würthemberg, ktorá je právne nezávislou inštitúciou podľa verejného práva, sčasti verejnou (štát Bádensko-Württembersko, mesto Stuttgart, Landes-beteiligungen BW) a čiastočne súkromným vlastníctvom (Asociácia sporiteľní Bádenska). Württembersko SVBW s celkovými aktívami vo výške približne 417 miliárd EUR a približne 13 000 zamestnancami v skupine je jednou z najväčších bánk v Nemecku.
Cellent AG (AT) is the Austrian subsidiary of a large scale IT corporation with its headquarters in Germany. Cellent AG is fully owned by the Landesbank Baden Würthemberg, which is a legally independent institution under public law with partly public (State of Baden-Wuerttemberg, City of Stuttgart, Landes-beteiligungen BW) and partly private ownership (Savings Bank Association of Baden-Wuerttemberg SVBW. With total assets of around EUR 417 billion and some 13,000 employees in the Group, it is one of Germany’s largest banks.

4. Exdwarf consulting s.r.o.je start-up business intelligence, poradenská spoločnosť so sídlom v Bratislave na Slovensku, s víziou stať sa popredným poradenským partnerom pre inovatívne obchodné analýzy, štatistiky a služby v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi na trhu strednej a východnej Európy. Exdwarf bol oficiálne založený v roku 2012. Na projekte FLOODserv Exdwarf poskytne odborné znalosti o analytike a poskytuje pilotnú podporu pre tím BSK. Exdwarf je jedinečný vďaka know-how v moderných kvantitatívnych modeloch a schopnostiach poskytovať komplexné služby prostredníctvom siete partnerov na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Holandsku a Fínsku.
Exdwarf consulting s.r.o. is a start-up business intelligence consulting company based in Bratislava, Slovakia, with a vision to become the leading consulting partner for innovative business analytics, statistics and customer relationship management services in the Central-Eastern European market. Exdwarf was officially founded in 2012. In this project Exdwarf will provide expert knowledge on analytics and provide piloting support for the Bratislava VUC. Exdwarf is unique thanks to know-how in modern quantitative models and capabilities to provide comprehensive services through our network of partners in Slovakia, Czech Republic, Germany, Netherlands and Finland.

5. SIVECO Romania SA (koordinátor konzorcia) je súkromná akcionárska spoločnosť založená v roku 1992. SIVECO sa počas dvadsiatich troch rokov svojej existencie stala najväčšou rumunskou spoločnosťou v oblasti vývoja softvéru a poskytovateľom softvérových riešení, ako je ERM L&M (Enterprise Resource Management License). E-Learning, e-Government, e-Health, e-Agriculture, e-Customs riešenia a projekty na kľúč pôsobiace na vnútornom aj medzinárodnom trhu a jeden z najúspešnejších softvérových integrátorov zo strednej a východnej Európy. SIVECO má výnimočné skúsenosti v projektoch v oblasti výskumu a inovácií, kde boli zapojený ako technologický partner, ako aj koordinátor.
SIVECO Romania SA (consortium coordinator) is a private shareholder company, established in 1992. During its twenty three years of existence, SIVECO Romania SA has become the largest Romanian software development company and provider of software solutions like ERM L&M (Enterprise Resource Management License and Maintenance), eLearning, eGovernment, eHealth, eAgriculture, eCustoms solutions and turnkey projects acting both on the internal and international markets, and one of the most successful software integrators from Central and Eastern Europe. SIVECO has significant experience and an exceptional track record in R&D and R&I projects, having been involved as technological provider and as coordinator in many European and national research projects.

Partner pre publicitu/Dissemination Partner

1. Government to You (Gov2u) bola založená v roku 2005 v Aténach v Grécku ako nezisková mimovládna organizácia. Vzhľadom na to, že získala medzinárodné uznanie a stala sa uznávanou priekopníckou organizáciou v oblasti e-demokracie, rozhodla sa zmeniť svoje právne postavenie a stať sa medzinárodnou neziskovou asociáciou registrovanou v Bruseli v Belgicku (28. január 2010). Hneď od začiatku presadzovala kampane na posilnenie práv občanov na výkon ich práv. Gov2u sa zúčastňuje  na mnohých výskumných projektoch EÚ a má rozsiahle skúsenosti v oblasti online a offline komunikácie a stratégií zapojenia používateľov a často zohráva úlohu manažéra pre publicitu a šírenie výsledkov projektov financovaných z prostriedkov EÚ.
Government to You (Gov2u) was established in 2005 in Athens, Greece, as a non-profit, non-governmental organization, but considering its international gained recognition as a pioneering organization in the field of e-democracy and the international expansion of its projects, it decided to change its legal status and to become an International Non Profit Association registered in Brussels, Belgium on the 28th of January 2010. Right from the start it has initiated and upheld campaigns to empower citizens to exercise their rights. Gov2u has participated in a number of EU research projects and has extensive experience in both online and offline communications and user engagement strategies, and often plays the role of dissemination manager in EU funded projects.

Partner pre výskum/Research Partner

1. Národný inštitút pre výskum a vývoj Dunaja (DDNI) sa nachádza v Tulcea. Jej hlavným účelom je základný a aplikovaný výskum v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia pre zdôvodnenie manažmentu v biosférickej rezervácii Dunajskej delty (DDBR) a ďalších mokradiach národného a medzinárodného významu na ochranu biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja.
Danube Delta National institute for Research and Development (DDNI) is located in Tulcea. Its main purpose is the basic and applied research in ecology and environmental protection for the management substantiation in the Danube Delta Biosphere Reserve (DDBR) and other wetlands of national and international importance on biodiversity conservation and sustainable development.