Blindfriendly Utorok 31. 3. 2020 | Meniny má Benjamín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Postup vytvorenia prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS

IT monitorovací systém pre ŠF a KF je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. Systém je delený na tri hlavné časti:

 
1. neverejná časť ITMS zabezpečuje programové, projektové a finančné riadenie, kontrolu a audit v prepojení na informačný systém účtovania fondov (ISUF) a cez neho so štátnou pokladnicou a rozpočtovým informačným systémom;
2. výstupná časť zabezpečuje tvorbu statických a dynamických dátových exportov;
3.  verejná časť zabezpečuje komunikáciu s prijímateľmi, informačným systémom EK SFC2007 a monitorovacími systémami okolitých krajín pre programy cezhraničnej spolupráce;
 
V rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP sú žiadosti o NFP podávané elektronicky cez verejnú časť ITMS, ktorá má formu verejne prístupného internetového portálu. Žiadateľ o NFP sa do nej prihlási cez adresu http://www.itms.sk.
 
Žiadateľom/prijímateľom príspevku z fondov je cez verejnú časť ITMS umožnené:
  • elektronické podanie a príjem žiadosti o príspevok z fondov
  • získanie prehľadne usporiadaných informácií o stave procesov svojich projektov, vrátane žiadosti o platby/ refundáciu nákladov
  • ďalšie možnosti (aktualizácia údajov o prijímateľovi, elektronický príjem žiadosti o platbu, elektronický príjem monitorovacích hárkov)
Prístup do verejnej časti môžu získať všetci žiadatelia pre programové obdobie 2007-2013. Prístup do verejnej časti ITMS nezabezpečuje SO/RO pre OPBK ani RO.
 
Ako získať užívateľské konto?
Vyplniť elektronickú formu Žiadosti o aktiváciu užívateľského konta:
  • Odoslať (elektronicky) Žiadosť na spracovanie (funkciu odoslania žiadosti zabezpečuje tlačidlo Odoslať)
  • Vytlačiť žiadosť (funkciu vytlačenia žiadosti zabezpečuje tlačidlo Tlačiť)
  • Podpis žiadateľa na žiadosti o aktiváciu musí byť overený notárom podľa zákona č. 323/1992 Zb., Notárskeho poriadku
  • Vyplnenú a úradne overenú žiadosť je potrebné zaslať doporučene na adresu: Datacentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava
  • Aktivácia resp. zamietnutie aktivácie užívateľského konta pre žiadateľa (vykonáva Datacentrum)
  • Zaslanie informácie (e-mail) užívateľovi o aktivácii užívateľského konta na mailovú adresu, ktorá je uvedená v elektronickej forme žiadosti. Grid karta bude po aktivácii užívateľského konta zaslaná poštou na adresu žiadateľa.