Blindfriendly Utorok 31. 3. 2020 | Meniny má Benjamín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Právne predpisy

Legislatívny rámec, v ktorom Oddelenie sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja realizuje výkon svojich právomocí a povinností, je vymedzený predovšetkým nasledujúcimi právnymi normami:

 
  • Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
  • Zákon č. 305/2005 Z.z., o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
  • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,
  • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení. niektorých zákonov,
  • Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.