Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (INTERREG IVA)

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, ako ďalšia generácia financovania zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2007-2013, vstúpil do platnosti 20. decembra 2007, kedy ho Európska komisia schválila rozhodnutím č. C/2007/6488. Program nahrádza predchádzajúci Program susedstva Maďarská republika – Slovenská republika – Ukrajina 2004-2006 realizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG.

 

 

Cieľom Programu je pokračovať a ďalej stavať na iniciatíve z obdobia rokov 2004-2006. Na dosiahnutie svojho celkového strategického cieľa - zvýšenie úrovne hospodárskej a sociálnej integrácie maďarsko – slovenskej prihraničnej oblasti, Program ponúka širokú škálu oblastí podpory a opatrení. V období nasledujúcich šiestich rokov budú k dispozícii finančné zdroje, vrátane približne 176,5 miliónov EUR z grantov ERDF. Program má stanovené nasledovné špecifické ciele:

Špecifický cieľ č. 1: Posilnená hospodárska konkurencieschopnosť v prihraničnej oblasti
Výsledným efektom dosiahnutia tohto cieľa je prihraničný región rozvinutý integrovanejším spôsobom prostredníctvom vytvorených podmienok na spoluprácu „podnik - podniku“ a efektívne využívanie a rozvoj ľudských zdrojov v oblastiach vedy a výskumu, vzdelávania a na trhu práce.

Špecifický cieľ č. 2: Zvýšená sociálna a kultúrna súdržnosti ľudí a komunít
Výsledným efektom je situácia, kedy je cezhraničná oblasť rozvinutá integrovanejším spôsobom, existuje tu aktívna spolupráca medzi ľuďmi a inštitúciami v kultúrnej a sociálnej oblasti; existujúce kapacity sú koordinované a efektívnejšie využívané.

Špecifický cieľ č. 3: Zlepšená dostupnosť a komunikácia prihraničných oblastí
Výsledným efektom je zlepšená dostupnosť prostredníctvom odstránenia fyzických a administratívnych prekážok a bariér, ako aj zabezpečený neobmedzený pohyb osôb, tovarov a informácií.

Špecifický cieľ č. 4: Ochrana prírodných hodnôt
Výsledným efektom dosiahnutia tohto cieľa je vytvorená úzka spolupráca, prijímanie spoločných usmernení a realizácia aktivít relevantných inštitúcií oboch krajín v záujme ochrany a starostlivosti o prírodné hodnoty, chránené územia prírody, flóru a faunu európskeho významu.

Uvedené špecifické ciele sú zamerané na vytvorenie pevného základu pre spoločný rozvoj. Okrem propagácie spoločného rozvoja oprávneného územia, Program podporuje zabezpečenie a zlepšenie rovnováhy horizontálnych princípov rešpektovaných všetkými stranami v nasledovných oblastiach:

  1. Zabezpečenie rovnakých príležitostí pre ženy
  2. Zohľadnenie potrieb znevýhodnených osôb, osôb so zmenenými schopnosťami a etnických menšín
  3. Posilnenie starostlivosti a ochrany prírodného a životného prostredia za účelom podpory udržateľného rozvoja.

Na podporu projektov je v rámci HU-SK CBC Programu alokovaných z ERFD 175,6 mil. EUR na obdobie rokov 2007-2013. Podpora z ERDF pre slovenských ako aj maďarských žiadateľov može byť do výšky 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Viac informácií o programe nájdete na www.husk-cbc.eu.  


HUN-SK program