Blindfriendly Utorok 31. 3. 2020 | Meniny má Benjamín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rozpočet BSK

Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku. Vyjadruje samostatnosť a zodpovednosť samosprávneho kraja pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanom.

 

Návrh rozpočtu BSK sa v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavuje na obdobie troch rokov. Rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok má záväzný charakter a pre ďalšie dva roky len informatívny. Súčasťou rozpočtu BSK sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

V súlade s ustanovením § 10 ods. 3 citovaného zákona sa rozpočet samosprávneho kraja vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.
Rozpočet je zároveň spracovaný do programovej štruktúry, v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 citovaného zákona, ktorú tvorí 14 programov. Každý program predstavuje rozpočet kraja pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si kraj stanovil. Programy a ich podprogramy obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce kraja v nasledujúcich troch rokoch.      
                                                                                                                                
Programový rozpočet BSK podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.  
Návrh rozpočtu BSK pred schválením v Zastupiteľstve BSK je verejne prístupný najmenej 15 dní na Úradnej tabuly BSK a na webovej stránke BSK, aby sa mohli k nemu vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby, ktoré majú nehnuteľný majetok na území kraja, osoby, ktoré sú prihlásené na prechodný pobyt, alebo cudzinci s povolením na dlhodobý pobyt na území kraja. Táto verejnosť môže svoje pripomienky k návrhu rozpočtu podávať písomne prostredníctvom podateľne, mailom na adresu marek.vlcej@region-bsk.sk ,alebo prostredníctvom elektronických formulárov na  https://portal.egov.region-bsk.sk/sluzby/e-form/05-5  .