Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výbor regiónov


 

 
Európska únia má päť orgánov, ktorými sú Európsky parlament, Rada Európskej únie, Európska komisia, Európsky súdny dvor a Európsky účtovný dvor. V oblasti hospodárskej a menovej politiky zohráva dôležitú úlohu Európska centrálna banka. Popri tom existujú ešte ďalšie dve komunitárne inštitúcie, ktoré majú poradenskú funkciu: Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov. Podľa novej Lisabonskej zmluvy sa Európska rada a Európska centrálna banka stávajú inštitúciami Európskej únie.
 
Výbor regiónov bol založený v roku 1994 Maastrichtskou zmluvou. Hlavným cieľom jeho zriadenia bolo zapojiť regióny, mestá a obce do vytvárania politiky Spoločenstva. Od jeho vytvorenia je Európska únia povinná zohľadňovať názory zástupcov miestnych a regionálnych orgánov na záležitosti, ktoré sa ich dotýkajú a v oblastiach, v ktorých sú zodpovední za implementáciu politiky Spoločenstva do praxe. Lisabonská zmluva navyše dala právo Výboru regiónov obrátiť sa priamo na Európsky súdny dvor v prípade porušenia princípu subsidiarity.
 
Postavenie a význam Výboru regiónov ako poradného orgánu Európskej únie sa postupne posilňuje a rozširuje sa aj okruh oblastí povinnej konzultácie. K pôvodným piatim oblastiam, medzi ktoré patrili hospodárska a sociálna súdržnosť, transeurópske infraštrukturálne siete, zdravotníctvo a vzdelávanie a kultúra, sa Amsterdamskou zmluvou z roku 1997 pridalo ďalších päť: politika zamestnanosti, sociálna politika, životné prostredie, odborné vzdelávanie a doprava. Výbor regiónov môže vydávať vlastné stanoviská aj k ďalším oblastiam záujmu regiónov a obcí, napr. k územnému plánovaniu.
 
Podľa zmluvy z Nice z roku 2001 musia mať členovia Výboru regiónov volebný mandát v regionálnom alebo miestnom orgáne, alebo sa musia politicky zodpovedať inému volenému zhromaždeniu. Členovia Výboru regiónov sú menovaní na základe návrhu príslušného členského štátu kvalifikovanou väčšinou Rady ministrov. Mandát automaticky zaniká, ak sa skončí mandát, na základe ktorého boli členovia menovaní.
 
Výbor regiónov má 344 členov a rovnaký počet náhradníkov. V súvislosti s vstúpením Lisabonskej zmluvy do platnosti, predseda Výboru regiónov navrhol celkový počet vyrovnať na 350. Nové zloženie by malo platiť až od roku 2015. Predseda Výboru je volený jednoduchou väčšinou plenárneho zhromaždenia na dvaapolročné funkčné obdobie. Na začiatku nového funkčného obdobia 2010-2015 bola zvolená za predsedníčku Výboru regiónov Mercedes Bresso, predsednička talianskeho regiónu Piedmont. Prvým podpredsedom Výboru regiónov bol zvolený Ramón Luis Valcárcel Siso, predseda španielskeho regiónu Murcia. Túto funkciu bude zastávať do roku 2012, kedy podľa dohody skupín Strany európskych socialistov a Európskej ľudovej strany vo Výbore regiónov prevezme predsedníctvo po Mercedes Bressovej.
 
Plenárne zasadnutie Výboru regiónov
Členovia Výboru regiónov sa stretávajú na plenárnom zasadnutí päťkrát ročne. Hlavným účelom riadneho plenárneho zasadnutia je prediskutovať a prijať stanoviská, uznesenia alebo vyhlásenia k legislatívnym návrhom Komisie a Rady, ktoré budú mať dopad na regionálnu a lokálnu úroveň. Výbor však môže prijímať stanoviská aj z vlastnej iniciatívy a predkladať ich Európskej komisii, Európskej rade a Európskemu parlamentu. Plenárnym zasadnutiam spravidla predchádza zasadnutie grémia a stretnutia národných delegácií a politických skupín.
Mimoriadne plenárne zasadnutie je predseda povinný zvolať na žiadosť jednej štvrtiny členov
 
Grémium
Politickou hnacou silou Výboru regiónov je grémium. Na začiatku každého funkčného obdobia navrhuje politický program Výboru, dohliada na jeho uplatňovanie a všeobecne koordinuje prácu plenárneho zasadnutia aj jednotlivých komisií.
Členmi grémia sú: predseda, prvý podpredseda, 27 ostatných podpredsedov (jeden pre každý členský štát), 27 ostatných členov a predsedovia štyroch politických skupín. Tak ako predseda aj grémium má funkčné obdobie v trvaní dvoch rokov. V súčasnosti má grémium 60 členov. Za Slovensko je podpredsedom grémia Milan Belica. Ďalším členom je Ján Oravec.
 
 
Politické skupiny
Výbor regiónov je predovšetkým politickým zoskupením a preto je samozrejmé, že jeho členovia sú združení v politických skupinách. Vo výbore regiónov sú nasledovné politické skupiny:
  1. EĽS: Európska ľudová strana
  2. SES: Strana európskych socialistov
  3. ALDE: Aliancia liberálov a demokratov za Európu
  4. ÚEN – EA: Únia za Európu národov – Európska aliancia
Výbor regiónov má nasledovné komisie:
Komisia COTER-V, Komisia pre politiku územnej súdržnosti
Komisia NAT-V, Komisia pre prírodné zdroje (bývalé DEVE)
Komisia ENVE-V, Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (bývalé DEVE)
Komisia ECOS-V, Komisia pre hospodársku a sociálnu politiku
Komisia EDUC-V, Komisia pre vzdelávanie, mládež, kultúru a výskum
Komisia CIVEX-V, Komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (bývalé CONST + RELEX)
Komisia CAFA – Komisia pre administratívne a finančné záležitosti
 

Súvisiace dokumenty