Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ciele Operačného programu Bratislavský kraj

Globálnym cieľom OPBK je posilniť konkurencieschopnosť regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Takto formulovaný globálny cieľ nadväzuje na komplexnú stratégiu ďalšieho rozvoja Bratislavského kraja, ako aj na stanovený systém implementácie intervencií zo ŠF v kraji prostredníctvom niekoľkých OP. Globálny cieľ OPBK reaguje na potrebu zvýšenej podpory inovatívneho podnikania a informačnej spoločnosti ako kľúčových faktorov na zabezpečenie dlhodobého ekonomického rastu a konkurencieschopnosti kraja. Zároveň sa zameriava na zvyšovanie kvalitatívnych parametrov územia, výrazne ovplyvňujúcich atraktivitu kraja pre jeho obyvateľov.

 
Prioritné osi
Globálny cieľ OPBK je napĺňaný prostredníctvom dvoch prioritných osí OPBK.
 
Prioritná os 1: Infraštruktúra
 
V prioritnej osi boli definované tieto oblasti podpory:
 
Opatrenie 1. 1: Regenerácia sídiel
 • Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí mesta Bratislava,
 • Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídel,
 • Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu.
Opatrenie 1. 2: Regionálna a mestská hromadná doprava
 • Zriadenie jednotného tarifného systému,
 • Vybudovanie prestupných terminálov,
 • Podpora MHD - príprava a realizácia aktivít zameraných na zvýšenie kvality systému integrovanej osobnej hromadnej dopravy a zníženie jej negatívneho vplyvu na životné prostredie, dobudovanie zariadení na preferenciu koľajovej dopravy na riadených križovatkách, obstaranie a inštalácia riadiaceho softvéru s atribútmi preferencie koľajovej dopravy,
 • Informačné zabezpečenie - jednotný informačný systém, marketingová podpora celého systému.
Prioritná os 2: Vedomostná ekonomika
 
V rámci prioritnej osi boli definované tieto oblasti podpory:
 
Opatrenie 2. 1: Inovácie a technologické transfery
 • Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v malých a stredných podnikoch,
 • Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v malých a stredných podnikoch s cieľom znížiť energetickú a materiálovú náročnosť alebo využiť energiu  z obnoviteľných zdrojov,
 • Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v malých a stredných podnikoch zameraných na predchádzanie vzniku znečistenia ovzdušia alebo zníženia emisií  do ovzdušia a pod.,
 • Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality.
Opatrenie 2. 2: Informatizácia spoločnosti
 • Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni vrátane podpory budovania a rozvoja integrovaných obslužných miest,
 • Podpora dostupnosti širokopásmového internetu,
 • Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v malých a stredných podnikoch.