Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Implementácia OPBK


 
Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku (NFP) v rámci OPBK žiadatelia predkladajú na základe vyhlásenia výzvy.

V zásade existujú dva typy výziev, ktoré sa líšia spôsobom prijímania projektov:
·            časovo ohraničená, uzatvorená výzva,
·            priebežná výzva.
 
Riadiaci orgán pre OPBK na základe viacerých negatívnych skúseností z predchádzajúceho obdobia zvolil v súčasnosti systém priebežných výziev.
Výhodou priebežného procesu prijímania žiadostí o NFP je cyklické prijímanie projektov v tzv. hodnotiacich kolách v určenom počte. Prednosti takéhoto spôsobu sú nasledovné:
  • hodnotiace kolá sa konajú realizované priebežne každých 6 - 7 týždňov. Žiadatelia sú o termínoch prijímania žiadostí vopred informovaní a majú možnosť voľby, kedy budú predkladať žiadosť o NFP. Na rozdiel od časovo ohraničených výziev majú žiadatelia širší priestor na dôkladnú prípravu dokumentácie žiadosti a príloh. Môžu teda predložiť svoj projekt v čase, keď je úplne a kvalitne dopracovaný – to znamená, že tento systém zvyšuje kvalitu žiadostí,
  • formálnu kontrolu je možno vykonať v prítomnosti žiadateľa, žiadateľ teda bude mať možnosť zúčastniť sa hodnotiacom procese svojej žiadosti, čo výrazne zvyšuje transparentnosť hodnotenia,
  • priebežný spôsob umožňuje efektívnu klarifikáciu, to znamená, že v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadateľ dostane možnosť doplniť chýbajúce prílohy – tento systém teda kladie dôraz na kvalitu projektového zámeru pred jeho formálnou správnosťou,
  • priebežný systém umožňuje skrátiť lehotu od podania projektu do oznámenia o jeho schválení, resp. neschválení, z jedného roka na 100 dní. Táto lehota umožňuje realizovať aktuálny projektový zámer, čím eliminuje problémy pri samotnej implementácii projektov,
  • skrátenie lehoty na vyhodnotenie žiadosti priamo úmerne súvisí aj s čerpaním prostriedkov z EÚ, priebežný systém teda vytvára oveľa lepšie predpoklady na včasné čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a dodržanie pravidla n+3.
Na základe analýzy doručených pripomienok bude Riadiaci orgán pre OPBK v spolupráci so SO/RO v rámci možností, stanovených v riadiacich a programových dokumentoch, prispôsobovať systém predkladania projektov s cieľom vytvoriť žiadateľom vhodné podmienky na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
 
Vzhľadom na formálne nedostatky projektových zámerov bola zavedená nová služba pre žiadateľov – inštitút klarifikácie – t.j. v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadateľ dostane možnosť odstrániť formálne nedostatky do 7 dní. Takúto možnosť v rokoch 2004 - 2006 žiadatelia nemali.
 
Na základe doposiaľ predložených žiadostí o poskytnutie NFP Riadiaci orgán pre OPBK operatívne aktualizuje na svojej internetovej stránke www.opbk.sk zoznam odpovedí na často kladené otázky a prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov, aby žiadatelia na základe týchto užitočných informácií ešte pred podaním žiadosti dopracovali svoj projekt do požadovanej kvality.