Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

  •  Zora Buberníková  
    asistentka riaditeľa
    Tel.: 02/ 4826 4600
    Fax: 02/ 4826 4395

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť odboru vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
   

Územné plánovanie a životné prostredie


 

Lesy na území Bratislavského samosprávneho kraja sú zdrojom zdravia a oddychu pre obyvateľstvo a záujem o ich ochranu rastie spolu s rastúcim záujmom o rekreáciu a cykloturistiku v prírodnom prostredí. Lesy súčasne ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre živočíchy a rastliny. Pre všetky tieto mimoprodukčné funkcie lesov je nutné ich chrániť a zároveň sa sústavne a plánovite starať o ich zveľadenie, hospodáriť v nich podľa zásad trvalo udržateľného hospodárenia tak, aby sa zlepšovala ich funkčnosť a maximalizovalo sa dosahovanie pozitívnych efektov samotného hospodárenia a plnenie mimoprodukčných funkcií lesa, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní životnej úrovne obyvateľstva, podpore zamestnanosti a rozvoji cestovného ruchu.

Pani podpredsedníčka BSK Ing. Elena Pätoprstá sa dňa 28. 3. 2018 zúčastnila na pracovnej ceste Lipót v Maďarsku na pozvanie susednej župy pri príležitosti vyhlásenia prírodného parku a odovzdania vymenovacieho dekrétu “Szigetkoz Natúrpark” Pri tejto príležitosti sa u slovenskej strany a zástupcu BSK maďarskí partneri zaujímali o termín vyhlásenia nášho NP Podunajsko na území BSK, keďže projekty vyhlasovania NP v Maďarsku súvisia s Národným parkom Podunajsko a cezhraničnou ochranou prírody pri ďalších projektoch

 Podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá sa v dňoch 19. až 21. januára 2018 zúčastnila pracovnej cesty Ekocentrum Zaježová. Jej cieľom bolo rokovanie s Jurajom Hipšom, riaditeľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, spoluzakladateľom komunitnej základnej školy v Zaježovej a Sokratovho inštitútu pre nadaných mladých ľudí zo Slovenska pôsobiacich v rôznych oblastiach o problematike ekocentier v BSK.