Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Župa v kocke


 

Jednou z oblastí, do ktorých má župa právo aj povinnosť zasahovať je doprava. Odbor dopravy Bratislavského samosprávneho kraja sa venuje dvom oblastiam. Zaoberá sa pozemnými komunikáciami a cestnou dopravou a dráhami.

Jednou z najdôležitejších kompetencií župy je oblasť školstva. Samosprávne kraje majú na starosti oblasť stredných škôl - sú zriaďovateľom väčšiny stredných škôl v kraji, zabezpečujú ich chod, dozerajú na ich činnosť, hospodárenie, vymenúvajú riaditeľov a poskytujú im finančné prostriedky. Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy, 2 konzervatóriá, 2 jazykové školy a 1 školský internát s právnou subjektivitou. Okrem toho aj ďalších 41 zariadení bez právnej subjektivity, ako sú školské jedálne, školské internáty, strediská odbornej praxe, školské kluby detí a centrum voľného času.

Samosprávne kraje majú na starosti veľkú oblasť v odbore sociálnych vecí. Zabezpečujú služby pre rôzne cieľové skupiny ako deti, ženy, na ktorých je páchané násilie, ľudia so zdravotným postihnutím a iné. Zároveň vedú register zariadení poskytujúcich sociálne služby, dohliadajú na ich kvalitu, zriaďujú a podporujú organizácie poskytujúce sociálne služby a spolufinancujú ich.

Jednou z významných oblastí je aj cestovný ruch. Venuje sa mu nielen samostatné oddelenie, ale aj Krajská organizácia cestovného ruchu, ktorú kraj založil v spolupráci s oblastnými organizáciami CR.

Bratislavský samosprávny kraj má dôležitú úlohu v oblasti podpory športu. Ide zároveň o jednu z priorít vedenia župy. Šport v kraji má na starosti Odbor školstva, mládeže a športu. Čo je jeho úlohou?

Aktivity Európskej únie siahajú aj na územie Bratislavského kraja. Množstvo projektov sa na území kraja realizuje z európskych fondov a viac či menej ich koordinuje aj Bratislavský samosprávny kraj.

Medzi základné kompetencie samosprávnych krajov patrí podpora rozvoja kultúry. Kultúre sa venuje oddelenie kultúry Úradu BSK a rozvoj jej jednotlivých oblastí župa zabezpečuje aj prostredníctvom siedmich organizácií, ktorých je zriaďovateľom:

Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja nájde občan okrem iného aj Odbor územného plánovania, GIS a životného prostredia. Tento odbor, ako už jeho názov napovedá, sa venuje predovšetkým územnoplánovacej činnosti. Hlavným nástrojom územného plánovania kraja je Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj.. Ten stanovuje regionálne záujmy kraja predovšetkým v oblasti dopravy, technickej infraštruktúry a životného prostredia.